Add clear button in radical selection

Julien LepillerMon Aug 22 19:41:33+0200 2022

ecaa700

Update dependencies.

Julien LepillerMon Aug 22 19:40:46+0200 2022

ab35445

Version 0.5.2.

Julien LepillerFri Jul 29 18:34:47+0200 2022

639bb35

Set mutability flag for download service

Julien LepillerThu Jul 28 19:31:08+0200 2022

e0cf71c

Update changelog

Julien LepillerSun Jul 24 19:33:12+0200 2022

54abadc

Move sha256 with temporary file during update

Julien LepillerSun Jul 24 19:21:19+0200 2022

b30df9d

Put dictionaries in app data, not cache

Julien LepillerSun Jul 24 16:57:20+0200 2022

735c2bd

Do not delete dictionary when downloading

Julien LepillerSun Jul 24 16:48:34+0200 2022

246b72e

Version 0.5.1.

Julien LepillerSat Jul 16 16:13:25+0200 2022

08fd6b5

Convert Japanese ? to ASCII ? for regex

Julien LepillerSat Jul 16 14:58:52+0200 2022

3988e23

Workaround a crash

Julien LepillerSat Jul 16 14:50:19+0200 2022

ae01d3c

Version 0.5.0.

Julien LepillerSun Jul 10 17:04:20+0200 2022

06d6330

Update screenshots

Julien LepillerSun Jul 10 17:04:03+0200 2022

d703365

Update Ukrainian translation.

Yuri ChornoivanSun Jul 10 16:27:18+0200 2022

cf296cc

Update French translation.

Julien LepillerSun Jul 10 16:27:18+0200 2022

2440045

Update Ukrainian translation.

Yuri ChornoivanSun Jul 10 16:01:22+0200 2022

8202fae

Reorder third-party list

Julien LepillerSun Jul 10 16:00:53+0200 2022

957c5b5

Add website button to license activity

Julien LepillerSun Jul 10 16:00:00+0200 2022

44d5437

Improve license activity design

Julien LepillerSun Jul 10 15:36:39+0200 2022

bf9c907

Separate license information to its own activity

Julien LepillerSun Jul 10 14:27:44+0200 2022

f208ed5