Order merges by score

Julien LepillerSat Jul 02 19:19:22+0200 2022

fcb8d49

Fix reading score

Julien LepillerSat Jul 02 19:18:51+0200 2022

84576ce

Update changelog

Julien LepillerSat Jul 02 17:17:28+0200 2022

6890461

Add support for '?' and '*' in search

Julien LepillerSat Jul 02 16:36:40+0200 2022

1944065

Fix KanjiVG drawing issue

Julien LepillerThu Jun 30 21:16:54+0200 2022

2f9c914

Update Ukrainian translation.

Yuri ChornoivanWed Jun 29 19:19:02+0200 2022

61c45c5

Update French translation.

Julien LepillerWed Jun 29 19:19:02+0200 2022

d03c623

Move to a parser combinator

Julien LepillerMon Jun 27 23:06:05+0200 2022

aaa5924

Update Ukrainian translation.

Yuri ChornoivanMon Jun 27 18:19:02+0200 2022

9500263

Add KanjiVG view

Julien LepillerSun Jun 26 22:58:35+0200 2022

a24e9b5

Add element information to kanji result view

Julien LepillerSun Jun 26 19:46:53+0200 2022

34d686a

Move custom views to their own package

Julien LepillerSun Jun 26 19:24:55+0200 2022

35b961c

Add KanjiVG dictionary support

Julien LepillerSun Jun 26 19:21:59+0200 2022

6065526

Add stroke and element support to kanji result

Julien LepillerSun Jun 26 18:59:04+0200 2022

5fe5f1f

Version 0.4.1.

Julien LepillerSun Jun 26 17:25:23+0200 2022

026b275

Update French translation.

Julien LepillerSun Jun 26 17:20:31+0200 2022

20ec3bb

Add progress bar when radical dictionary is updated

Julien LepillerSun Jun 26 17:07:08+0200 2022

9b3e89d

Remove the last AsyncTask objects

Julien LepillerSun Jun 26 16:49:17+0200 2022

23e18c4

Fix crashes with new Thread mechanism

Julien LepillerSun Jun 26 14:27:24+0200 2022

527de01

Fix issue with new pitch accent representation

Julien LepillerSun Jun 26 14:09:11+0200 2022

72e1b92